Top
Algemene voorwaarden

Artikel 1  Algemeen

 1. Stoffeerderij Exclusive hierna te noemen: Leverancier.
 2. Afnemer van goederen en/of diensten van leverancier hierna te noemen: Cliënt.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend.
 4. Leverancier zal bij de uitvoering van de gesloten overeenkomsten alle in redelijkheid van hem te vergen zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de gerechtvaardigde belangen van cliënt rekening houden.

Artikel 2  Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij cliënt om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet.
 2. Cliënt is aan de schriftelijke offerte gebonden indien deze binnen de gestelde datum is ondertekend en of een overeengekomen bedrag bij vooruitbetaling heeft voldaan. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 5. Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en onze algemene voorwaarden prevaleert de tekst van onze offertes.
 6. Indien Leverancier uit ingewonnen informatie dan wel anderszins vernemen dat cliënt niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie hebben wij de keuze om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren, dan wel betaling vooraf te verlangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 7. Leverancier kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de cliënt, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3  Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel/magazijn van de leverancier. Bij bezorging kunnen transportkosten in rekening worden gebracht.
 2. De cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld door leverancier.
 3. Indien de leverancier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
 4. Tenzij expliciet anders tussen partijen wordt overeengekomen, wordt de aflevering van de zaken geacht plaats te vinden op moment van feitelijke terbeschikkingstelling daarvan aan wederpartij, dan wel aan een door wederpartij aan te wijzen derde. Wanneer de wederpartij gebruiker verzoekt voor een ander transport zorg te dragen dan gebruikelijk is, geschiedt dit te allen tijde voor risico van de wederpartij.
 5. Na aflevering zijn de zaken, welke het voorwerp van de overeenkomst vormen, geheel voor risico van de cliënt.
 6. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
 7. Gebruiker heeft te allen tijde het recht om in gedeelten af te leveren.
 8. Bij niet-tijdige levering dient verkoper een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om de overeenkomst alsnog na te komen.

Artikel 4  Garantie

 1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na levering.
 3. De datum van de aankoopnota geldt als bewijs met betrekking tot die garantie.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, de cliënt of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 5. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met het geen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is leverancier niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 6. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de cliënt uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de cliënt is verkocht en geleverd. Voor de gekochte en geleverde zaken met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze  leveranciers gestelde garantiebepalingen. Dit geldt niet, indien deze garantiebepalingen afbreuk doen aan de wettelijke rechten van en koper bij een consumentenkoop.
 7. Wij garanderen de bruikbaarheid van onze artikelen bij een (in de branche) normaal gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt derhalve de garantie. De garantie vervalt tevens indien de artikelen worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor deze gebruikelijk worden geleverd.
 8. Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van onze garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag. De vervanging van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten. In het geval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor de vervangende artikelen verstrekt onder bepalingen van dit artikel welke garantie aanvangt op de dag van aflevering van de vervangende goederen.
 9. Leverancier is niet tot enige garantie gehouden indien, in het geval dat zij niet de producent is van de door haar  geleverde artikelen, cliënt een garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij rechtstreeks, hetzij via Leverancier is en indien hij door die fabrikant onder die betreffende garantie schadeloos is gesteld.
 10. In het geval dat Leverancier niet de fabrikant is van de door haar geleverde artikelen is onze aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard door deze leverancier van de artikelen en onder diens garantie.
 11. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op de consument ver op het moment waarop de ze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.
 12. Leverancier verleent geen garantie op het eventueel verkleuren van stoffen.
 13. Leverancier aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor veranderingen in het uiterlijk, de prestatie of eventuele fouten in de stoffen indien deze na aanschaf met een spray zijn behandeld of andere behandelingen hebben ondergaan, met inbegrip van vlamwerende of vuilafstotende behandelingen.

Artikel 5  Onderzoek, reclames

 1. De cliënt is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de cliënt te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen drie dagen na levering schriftelijk aan leverancier worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de geleverde zaak.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de cliënt binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan leverancier met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is leverancier gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de cliënt verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de cliënt de gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier en op de wijze zoals door de leverancier is aangegeven.
 5. Het feit dat wij een reclame onderzoeken impliceert niet automatisch dat wij enige aansprakelijkheid ter zake erkennen.
 6. De artikelen waarop de klachten betrekking hebben moeten ter bezichtiging voor ons beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht.
 7. Indien de klachten een deel van de geleverde artikelen betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval als niet bruikbaar te beschouwen is.
 8. Indien cliënt de klacht terecht heeft geuit hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening e vervangen hetzij afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Gevolgschade wordt door ons niet vergoed.
 9. Cliënt zal het afgekeurde product aan ons retourneren na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 6  Geschillen

 1. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in Utrecht.
 2. Op alle aanbiedingen van verkoopovereenkomsten tussen leverancier en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Alle geschillen tussen Leverancier en cliënt  zullen ongeacht aard of omvang door de meest gerede partij aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter te Utrecht tenzij wettelijk bepalingen zich hiertegen verzetten.
 5. Reparaties waartoe gebruiker niet verplicht is, worden uitsluitend verricht voor rekening van de wederpartij, nadat deze zich schriftelijk met de reparatiekosten heeft akkoord verklaard. De ter reparatie aangeboden zaken moeten franco aan gebruiker worden geleverd en zullen niet franco aan de wederpartij worden geretourneerd.
 
Artikel 7  Toepasselijkheid
 1. Een verwijzing door wederpartij naar eigen Algemene Voorwaarden bindt Leverancier niet tenzij Leverancier die Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk van toepassing heeft verklaard.
 
Artikel 8  Annuleringen
 1. Indien cliënt de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert is deze gehouden aan Leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten ( kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Leverancier op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.
 2. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de wederpartij zijn pas van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de gebruiker.
 3. Indien cliënt aan een van zijn verplichtingen uit een met Leverancier gesloten overeenkomst niet, dan wel niet tijdig voldoet hebben wij het recht de betreffende overeenkomst dan wel alle met cliënt gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder  ingebrekestelling, onverminderd onze rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten         hieronder begrepen.
 4. Bij annulering bereken wij 15 procent annuleringskosten van het aankoop bedrag.
 5. Bestellingen reeds versneden in onze magazijnen kunnen niet meer geannuleerd worden.
 6. Speciaal bestelde artikelen nemen wij niet retour op de bon, tenzij dit anders is afgesproken.
 
Artikel 9  Aansprakelijkheid
 1. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende order.
 1. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, winstderving, bedrijfs- en/of een derde lijdt         doordat Leverancier, of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekort schiet in de nakomen van de overeenkomst. Voorts is         Leverancier nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van, of zich voordoet bij, het transport, opslag, verpakking (onoordeelkundig         gebruik) en eigenschappen van de geleverde zaken.
 2. Voor zover gebruiker verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt         tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft.
 3. Indien koper ons een tekening ter beschikking heeft gesteld aan de hand waarvan Leverancier een advies heeft vervaardigd en bij aflevering blijkt         dat de tekening de werkelijke situatie niet juist weergeeft is Leverancier niet aansprakelijk.
 
Artikel 10  Kleur- en/of materiaalafwijkingen
 1. In de koopovereenkomst wordt de kleur omschreven, de uitvoering en zo mogelijk het dessin. Geringe kleurafwijking met de door ons afgegeven stalen zijn mogelijk.Artikel 11 Overmacht
 2. Onder overmacht van Leverancier wordt ten deze verstaan: elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verminderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Leverancier  kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het buiten van de overeenkomst te voorzien of voorzienbaar was.
 3. Onder overmacht aan wordt verstaan; elke buiten de invloed van de verkoper liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van leverancier uit overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, overstroming, staking, bedrijfsbezetting, beperkende overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, onvoorziene defecten aan machines, storingen in de energielevering en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen.
 4. In het geval van overmacht van ons wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden zijn aan opdrachtgever enige schade te vergoeden.
 5. Indien wij door overmacht verhinderd zijn te leveren of op normale wijze te leveren, hebben wij het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren en betaling te vorderen van het eventueel reeds wel geleverde gedeelte, zonder gehoudenheid onzerzijds enige schadevergoeding aan cliënt te betalen.
 
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
 1. Door ons aan cliënt geleverde artikelen blijven ons eigendom tot het moment waarop deze volledig aan ons zijn betaald.
 2. Cliënt is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden. Komt cliënt deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
 3. Koper en verkoper zijn het erover eens dat de geleverde artikelen, ook al is dit gemonteerd, niettemin een roerende zaak is gebleven, hetgeen tot gevolg heeft dat bij niet betaling verkoper gerechtigd is tot demontage.
 
Artikel 13 Aangenomen werk
 1. Werkzaamheden die niet met name in het bestek van aanneming worden genoemd maken geen deel uit van de aannemingsovereenkomst.
 2. Indien dat niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn wij vrij in de keuze van de te verwerken materialen. Als uitgangspunt daarbij geldt dat wij alleen materialen zullen gebruiken van goede kwaliteit.
 3. Tekeningen, bestek of andere specificaties dienen door afnemer tijdig te worden verstrekt. Wijzigingen hierna dienen en tijdig en schriftelijk ter kennis van ons worden gebracht.
 
Artikel 14 Stalen, modellen, leer en voorbeelden.
 1. Wanneer Leverancier een staal, model of voorbeeld toont of verstrekt geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het staal, model of voorbeeld afwijken.
 2. Uitgeleende stalen blijven in eigendom van Leverancier en moeten altijd geretourneerd worden.
 3. In geval van leer zijn littekens, insectenbeten, nekplooien, structuurverschillen, ruwe- en mestplekken, wratten en grove haarinplanten mogelijk. Hier kan Leverancier geen invloed op uit oefenen.
 
 
 
 
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 62295330. dd. 24/02/2015.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
Ons BTW nummer is op te vragen via de mail.